INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce
ul. Literacka 20
05-220 Zielonka
Tel.: (22) 781 03 51


Został utworzony w roku 1990 Zarządzeniem Naczelnika Miasta Zielonka z dnia 30 kwietnia 1990 roku.
Zadania Ośrodka wynikają z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych,
 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • prowadzi Klub Osób Niepełnosprawnych „Muminki”,
 • udziela pomocy finansowej (np.: zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy) i rzeczowej (sprawienie pogrzebu, dożywianie).

Kiedy można otrzymać zasiłek?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej.

   Pierwszy, podstawowy warunek to trudna sytuacja życiowa. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.
   Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej; w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 461 zł, w przypadku rodziny jest to kwota 316 zł na osobę w rodzinie.

Oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Jak starać się o zasiłek?

 • Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Literackiej 20. Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.
 • Pracownik socjalny odwiedza rodzinę – starającą się o pomoc – w jej mieszkaniu (podczas wizyty pracownik OPS przeprowadza wywiad środowiskowy)
 • Koniecznym jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody (netto) oraz dołączenie innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego.

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

 • Jeśli trudności osoby lub rodziny nie potwierdza trudna sytuacja życiowa np.: długotrwała choroba, niepełnosprawność.
 • Jeśli dochód rodziny jest wyższy od kryterium dochodowego.
 • Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
 • Jeśli nie zostały złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia. 
 • Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień. 
 • Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np.: marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce. Jeśli osoba, która otrzymała decyzję nie zgadza się z nią, może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika OPS.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce jest Pani Elżbieta Bereza - Grabowska.

Zgłoś do: Add 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to WykopAdd 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to Live-MSNAdd 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to NetscapeAdd 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to Del.icio.usAdd 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to diggAdd 'Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?' to Stumble UponKALENDARIUM

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

WYDARZENIA

2015-03-28 godzina: 9:00
2015-03-30 godzina: 9:00